Ugrás a tartalomhoz

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (a jogszabályban eredetileg Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya) az ENSZ Közgyűlése által 1966. december 16-án elfogadott egyezmény. 1976. március 23-án lépett hatályba. 2014-ig 168 állam erősítette meg, ma már a ratifikáló államok között található az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság is.

Az egyezségokmányhoz tartozó Első Kiegészítő Jegyzőkönyvet,[1] amely egyéni panaszjogot biztosít, 114 állam ratifikálta, míg a halálbüntetés eltörléséről rendelkező Második Kiegészítő Jegyzőkönyvet[2] 36 állam erősítette meg. Magyarország 1974. január 17-én csatlakozott az Egyezségokmányhoz Archiválva 2015. november 25-i dátummal a Wayback Machine-ben, az Első Fakultatív Jegyzőkönyvet 1988. szeptember 7-én, míg a Második Fakultatív Jegyzőkönyvet 1994. február 24-én ratifikálta.[3] Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatához képest az egyezségokmány szövegéből hiányzik a tulajdonhoz és a menedékhez való jog. Bővült viszont a védett jogok köre a gyermek és a kisebbségi személyek jogaival.[4]

Összefoglaló[szerkesztés]

Az egyezségokmányban felsorolt jogok alanya az állam területén jogszerűen tartózkodó személy. Az egyezményben foglalt jogok megkülönböztethetőek aszerint, hogy meghatározott feltételek mellett korlátozhatóak-e vagy egyáltalán nem korlátozhatóak.

Eszerint a jogok három csoportra oszthatók:

  1. Semmilyen körülmények között, még szükségállapot idején sem korlátozható jogok: abszolút jogok.
  2. Normális körülmények között nem, szükségállapot esetén azonban korlátozható jogok.
  3. Normális körülmények között korlátozható jogok.

Szükségállapot esetén sem lehet korlátozni vagy eltörölni az élethez és a jogképességhez való jogot, a kínzás, megalázó, embertelen bánásmód valamint a rabszolgaság és a szolgaság tilalmát, továbbá tiszteletben kell tartani a nullum crimen sine lege elvét. Normális körülmények között is korlátozható a véleménynyilvánítás szabadsága, az egyesülési jog, a békés gyülekezés joga, a közügyek vitelében való részvétel joga és a külföldiek szabad mozgáshoz való joga.[5] Ezen jogok kizárólag törvényben megállapított esetekben korlátozhatóak, és akkor, ha ez a korlátozás a nemzetbiztonság, közrend, közbiztonság, közegészségügy, közerkölcs vagy mások jogainak tiszteletben tartása érdekében szükséges.[6]

Az egyezségokmány rendelkezései[szerkesztés]

A polgári és politikai nemzetközi egyezségokmány az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szerkezetét követi. 6 részből és 53 cikkből áll.

1. rész[szerkesztés]

1. cikk[szerkesztés]

Elismeri, hogy minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket. Céljai elérése érdekében minden nép szabadon rendelkezik természeti kincseivel és erőforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitől. Az Egyezségokmányban részes államok előmozdítják a népek önrendelkezési jogának megvalósítását, s ezt a jogot az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseivel összhangban tiszteletben tartják.[7]

2. rész[szerkesztés]

2. cikk – 5. cikk[szerkesztés]

Az Egyezségokmányban részes, valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén tartózkodó és joghatósága alá tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert jogokat, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Biztosítja továbbá az Egyezségokmányban meghatározott valamennyi polgári és politikai jog tekintetében a férfiak és nők egyenjogúságát. Megállapítja, hogy egyetlen rendelkezés sem ad felhatalmazást valamely személynek vagy csoportnak a benne foglalt jogok megsemmisítésére vagy megengedett mértéken túli korlátozásra.[8]

3. rész[szerkesztés]

6. cikk – 27. cikk[szerkesztés]

A 3. rész rendelkezik az élethez és emberi méltósághoz való jogról, mely kapcsán kimondja, hogy minden emberi lénynek veleszületett joga van az életre, e jogot a törvénynek védelmeznie kell. Senkit sem lehet életétől önkényesen megfosztani. Halálbüntetést nem lehet kiszabni a 18. életévüket be nem töltött személyek által elkövetett bűncselekmények miatt, és azt terhes nőkön nem lehet végrehajtani. Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. Kimondja a rabszolgaság és szolgaság tilalmát: "Senkit sem lehet rabszolgaságban tartani; a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden formájában tilos. Senkit sem lehet szolgaságban tartani." Minden embernek joga van a személyes szabadsághoz, illetve a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához. A törvény előtti egyenlőségről és a nullum crimen sege elvről is rendelkezik ez a rész. A 18. cikk kimondja, hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését vallásos cselekmények és szertartások végzése útján akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, gyakorolhassa és taníthassa. A 19. cikktől pedig rendelkezik a véleménynyilvánítás szabadságáról, a békés gyülekezési-, egyesülési- és a közügyek vitelében való részvétel jogáról.[9]

4. rész[szerkesztés]

28. cikk – 45. cikk[szerkesztés]

Ez a rész szabályozza az Emberi Jogi Bizottság létrehozását és működtetését, az államok időszaki jelentéstételi kötelezettségét, valamint az államközi panasz kivizsgálásának lehetőségét is.[10]

5. rész[szerkesztés]

46. cikk – 47. cikk[szerkesztés]

Egyértelművé teszi, hogy az Egyezségokmány egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az csorbítaná az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a szakosított intézmények alapszabályzatainak azokat a rendelkezéseit, amelyek meghatározzák az Egyesült Nemzetek különböző szerveinek és szakosított intézményeinek az Egyezségokmányban érintett kérdésekkel kapcsolatos felelősségét. Továbbá hangsúlyozza, hogy az Egyezségokmány egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az csorbítaná a népek veleszületett jogát arra, hogy teljes mértékben és szabadon élvezzék és felhasználják természeti kincseiket és erőforrásaikat.[11]

6. rész[szerkesztés]

48. cikk – 53. cikk[szerkesztés]

A 6. rész szabályozza az Egyezségokmány hatályba lépést, módosítását illetve az államok általi megerősítését. Az Egyezségokmányt az Egyesült Nemzetek tagállamai, illetőleg bármely szakosított intézményének tagállamai, a Nemzetközi Bíróság Alapszabályában Archiválva 2015. november 25-i dátummal a Wayback Machine-ben részes államok, valamint azok az államok írhatják alá, amelyeket az Egyesült Nemzetek Közgyűlése felkért arra, hogy az Egyezségokmányban részesek legyenek. Az Egyezségokmányt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni. Az Egyezségokmány a 35. megerősítő vagy csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történt letétbe helyezését követő három hónap elteltével lép hatályba.Az Egyezségokmány rendelkezései a szövetségi államok minden részére bármiféle korlátozás vagy kivétel nélkül kiterjednek. Az Egyezségokmányban részes bármely állam módosítást javasolhat s annak szövegét megküldheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárának.[12] Az Egyezségokmányt, amelynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Levéltárában kell elhelyezni.[13]

Az egyezségokmány végrehajtásának ellenőrzése[szerkesztés]

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága, amely az emberi jogok terén elismert, 18 független szakértőből áll, rendszeresen vizsgálja, hogy a részes államok tiszteletben tartják-e a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya rendelkezéseit. Minden részes állam időszaki jelentéstételre kötelezett, melyet a bizottság vizsgál. A jelentések vizsgálata során a bizottság egyéb forrásokból szerzett – így például független szakértők és nem-kormányzati szervezetek által benyújtott kiegészítések, kommentárok vagy esetenként párhuzamos jelentések anyagaiból – szerzett információra is támaszkodhat. A jelentések értékelésével a bizottság konstruktív párbeszédre törekszik a vizsgált állam kormányával. Emellett az Emberi Jogi Bizottság hatásköre kiterjed az adott állammal szemben benyújtott egyéni panaszok elbírálására is.[14]

A feltárt súlyos emberi jogi jogsértésekre a testület felhívja az ENSZ-szervek figyelmét. Államközi panasz esetén a testület fő feladata a felek közötti vita rendezése. Az egyéni panaszok esetén született végső álláspontot az érintett állam legtöbbször elfogadja. Az ilyen államnak aztán – a bizottság kérésére – be kell számolnia arról, hogy tett-e valamilyen lépést az ügyben.[15]

Részes államok[szerkesztés]

Az egyezményt aláíró országok. Sötétzöld: aláírta és ratifikálta. Világoszöld: Aláírta, de nem ratifikálta. Narancssárga: ratifikálta, de utóbb kilépett. Szürke: nem írta alá.
Részes államok Aláírás időpontja Ratifikáció időpontja Hatályba lépés időpontja
Afganisztán Afganisztán 1983. január 24. 1983. április 24.
Albánia Albánia 1991. október 4. 1992. január 4.
Algéria Algéria 1968. december 10. 1989. szeptember 12. 1989. december 12.
Andorra Andorra 2002. augusztus 5. 2006. szeptember 22. 2006. december 22.
Angola Angola 1992. január 10. 1992. április 10.
Argentína Argentína 1968. február 18. 1986. augusztus 8. 1986. november 8.
Örményország Örményország 1993. június 23. 1993. szeptember 23.
Ausztrália Ausztrália 1972. december 18. 1980. augusztus 13. 1980. november 13.
Ausztria Ausztria 1973. december 10. 1978. szeptember 10. 1978. december 10.
Azerbajdzsán Azerbajdzsán 1992. augusztus 13. 1992. november 13.
Bahama-szigetek Bahama-szigetek 2008. december 4. 2008. december 23. 2008. március 23.
Bahrein Bahrein 2006. szeptember 20. 2006. december 20.
Banglades Banglades 2000. szeptember 6. 2000. december 6.
Barbados Barbados 1973. január 5. 1976. március 23.
Fehéroroszország Fehéroroszország 1968. március 19. 1973. november 12. 1976. március 23.
Belgium Belgium 1968. december 10. 1983. április 12. 1983. július 12.
Belize Belize 1996. június 10. 1996. szeptember 10.
Benin Benin 1992. március 12. 1992. június 12.
Bolívia Bolívia 1982. augusztus 12. 1982. november 12.
Botswana Botswana 2000. szeptember 8. 2000. szeptember 8. 2000. december 8.
Brazília Brazília 1992. január 24. 1992. április 24.
Bulgária Bulgária 1968. október 8. 1970. szeptember 21. 1976. március 23.
Burkina Faso Burkina Faso 1999. január 4. 1999. április 4.
Burundi Burundi 1990. május 8. 1990. augusztus 8.
Kambodzsa Kambodzsa 1980. október 17. 1992. május 26. 1992. augusztus 26.
Kamerun Kamerun 1984. január 27. 1984. április 27.
Kanada Kanada 1976. május 19. 1976. augusztus 19.
Zöld-foki Köztársaság Zöld-foki Köztársaság 1993. augusztus 6. 1993. november 6.
Közép-afrikai Köztársaság Közép-afrikai Köztársaság 1981. május 8. 1981. augusztus 8.
Csád Csád 1995. június 9. 1995. szeptember 9.
Chile Chile 1969. szeptember 16. 1972. február 10. 1976. március 23.
Kolumbia Kolumbia 1966. december 21. 1969. október 29. 1976. március 23.
Kongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 1976. november 1. 1977. február 1.
Kongói Köztársaság Kongói Köztársaság 1983. október 5. 1984. január 5.
Costa Rica Costa Rica 1966. december 19. 1968. november 29. 1976. március 23.
Elefántcsontpart Elefántcsontpart 1992. március 26. 1992. június 26.
Horvátország Horvátország 1992. október 12. 1993. január 12.
Ciprus Ciprus 1966. december 19. 1969. április 2. 1976. március 23.
Csehország Csehország 1993. február 22. 1993. január 1.
Dánia Dánia 1968. március 20. 1972. január 6. 1976. március 23.
Dzsibuti Dzsibuti 2002. november 5. 2003. február 5.
Dominika Dominika 1993. június 17. 1993. szeptember 17.
Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 1978. január 4. 1978. április 4.
Kelet-Timor Kelet-Timor 2003. szeptember 18. 2003. december 18.
Ecuador Ecuador 1968. április 4. 1969. március 6. 1976. március 23.
Egyiptom Egyiptom 1967. augusztus 4. 1982. január 14. 1982. április 14.
El Salvador El Salvador 1967. szeptember 21. 1979. november 30. 1980. február 29.
Egyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 1987. szeptember 25. 1987. december 25.
Eritrea Eritrea 2002. január 22. 2002. április 22.
Észtország Észtország 1991. október 21. 1992. január 21.
Etiópia Etiópia 1993. június 11. 1993. szeptember 11.
Finnország Finnország 1967. október 11. 1975. augusztus 19. 1976. március 23.
Franciaország Franciaország 1980. november 4. 1981. február 4.
Gabon Gabon 1983. január 21. 1983. április 21.
Gambia Gambia 1979. március 22. 1979. június 22.
Georgia Georgia 1994. május 3. 1994. augusztus 3.
Németország Németország 1968. október 9. 1973. december 17. 1976. március 23.
Ghána Ghána 2000. szeptember 7. 2000. szeptember 7. 2000. december 7.
Görögország Görögország 1997. május 5. 1997. augusztus 5.
Grenada Grenada 1991. szeptember 6. 1991. december 6.
Guatemala Guatemala 1992. május 5. 1992. augusztus 5.
Guinea Guinea 1967. február 28. 1978. január 24. 1978. április 24.
Bissau-Guinea Bissau-Guinea 2000. szeptember 12. 2010. november 1. 2011. február 1.
Guyana Guyana 1968. augusztus 22. 1977. február 15. 1977. május 15.
Haiti Haiti 1991. február 6. 1991. május 6.
Honduras Honduras 1966. december 19. 1997. augusztus 25. 1997. november 25.
Magyarország Magyarország 1969. március 25. 1974. január 17. 1976. március 23.
Izland Izland 1968. december 30. 1979. augusztus 22. 1979. november 22.
India India 1979. április 10. 1979. július 10.
Indonézia Indonézia 2006. február 23. 2006. május 23.
Irán Irán 1968. április 4. 1975. június 24. 1976. március 23.
Irak Irak 1969. február 18. 1971. január 25. 1976. március 23.
Írország Írország 1973. október 1. 1989. december 8. 1990. március 8.
Izrael Izrael 1966. december 19. 1991. október 3. 1992. január 3.
Olaszország Olaszország 1967. január 18. 1978. szeptember 15. 1978. december 15.
Jamaica Jamaica 1966. december 19. 1975. október 3. 1976. március 23.
Japán Japán 1978. május 30. 1979. június 21. 1979. szeptember 21.
Jordánia Jordánia 1972. június 30. 1975. május 28. 1976. március 23.
Kazahsztán Kazahsztán 2003. december 2. 2006. január 24. 2006. április 24.
Kenya Kenya 1972. május 1. 1976. március 23.
Észak-Korea Észak-Korea 1981. szeptember 14. 1981. december 14.
Dél-Korea Dél-Korea 1990. április 10. 1990. július 10.
Kuvait Kuvait 1996. május 21. 1996. augusztus 21.
Kirgizisztán Kirgizisztán 1994. október 7. 1995. január 7.
Laosz Laosz 2000. december 7. 2009. szeptember 25. 2009. december 25.
Lettország Lettország 1992. április 14. 1992. július 14.
Libanon Libanon 1972. november 3. 1976. március 23.
Lesotho Lesotho 1992. szeptember 9. 1992. december 9.
Libéria Libéria 1967. április 18. 2004. szeptember 22. 2004. december 22.
Líbia Líbia 1970. május 15. 1976. március 23.
Liechtenstein Liechtenstein 1998. december 10. 1999. március 10.
Litvánia Litvánia 1991. november 20. 1992. február 10.
Luxemburg Luxemburg 1974. november 26. 1983. augusztus 18. 1983. november 18
Macedónia Észak-Macedónia 1994. január 18. 1991. szeptember 17.
Madagaszkár Madagaszkár 1969. szeptember 17. 1971. június 21. 1976. március 23.
Malawi Malawi 1993. december 22. 1994. március 22.
Maldív Maldív-szigetek 2006. szeptember 19. 2006. december 19.
Mali Mali 1974. július 16. 1976. március 23.
Málta Málta 1990. szeptember 13. 1990. december 13.
Mauritánia Mauritánia 2004. november 17. 2005. február 17.
Mauritius Mauritius 1973. december 12. 1976. március 23.
Mexikó Mexikó 1981. március 23. 1981. június 23.
Moldova Moldova 1993. január 26. 1993. április 26.
Monaco Monaco 1997. június 26. 1997. augusztus 28. 1997. november 28.
Mongólia Mongólia 1968. június 5. 1974. november 18. 1976. március 23.
Montenegró Montenegró 2006. október 23. 2006. június 3.
Marokkó Marokkó 1977. január 19. 1979. május 3. 1979. augusztus 3.
Mozambik Mozambik 1993. július 21. 1993. október 21.
Namíbia Namíbia 1994. november 28. 1995. február 28.
Nepál Nepál 1991. május 14. 1991. augusztus 14.
Hollandia Hollandia 1969. június 25. 1978. december 11. 1979. március 11.
Új-Zéland Új-Zéland 1968. november 12. 1978. december 28. 1979. március 28.
Nicaragua Nicaragua 1980. március 12. 1980. június 12.
Niger Niger 1986. március 7. 1986. június 7.
Nigéria Nigéria 1993. július 29. 1993. október 29.
Norvégia Norvégia 1968. március 20. 1972. szeptember 13. 1976. március 23.
Pakisztán Pakisztán 2008. április 17. 2010. június 23. 2010. szeptember 23.
Palesztina Palesztina 2014. április 2. 2014. július 2.
Panama Panama 1976. július 27. 1977. március 8. 1977. június 8.
Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 2008. július 21. 2008. október 21.
Paraguay Paraguay 1992. június 10. 1992. szeptember 10.
Peru Peru 1977. augusztus 11. 1978. április 28. 1978. július 28.
Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 1966. december 19. 1986. október 23. 1987. január 23.
Lengyelország Lengyelország 1967. március 2. 1977. március 18. 1977. június 18.
Portugália Portugália 1976. október 7. 1978. június 15. 1978. szeptember 15.
Románia Románia 1968. június 27. 1974. december 9. 1976. március 23.
Oroszország Oroszország 1968. március 18. 1973. október 16. 1976. március 23.
Ruanda Ruanda 1975. április 16. 1976. március 23.
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 1981. november 9. 1981. február 9.
Szamoa Szamoa 2008. február 15. 2008. május 15.
San Marino San Marino 1985. október 18. 1986. január 18.
Szenegál Szenegál 1970. július 6. 1978. február 13. 1978. május 13.
Szerbia Szerbia 2001. március 12. 1992. április 27.
Seychelle-szigetek Seychelle-szigetek 1992. május 5. 1992. augusztus 5.
Sierra Leone Sierra Leone 1996. augusztus 23. 1996. november 23.
Szlovákia Szlovákia 1993. május 28. 1993. január 1.
Szlovénia Szlovénia 1992. július 6. 1992. október 6.
Szomália Szomália 1990. január 24. 1990. április 24.
Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság 1994. október 3. 1998. december 10. 1999. március 10.
Spanyolország Spanyolország 1976. szeptember 28. 1977. április 27. 1977. július 27.
Srí Lanka Srí Lanka 1980. június 11. 1980. szeptember 11.
Szudán Szudán 1986. március 18. 1986. június 18.
Suriname Suriname 1976. december 28. 1977. március 28.
Szváziföld Szváziföld 2004. március 26. 2004. június 26.
Svédország Svédország 1967. szeptember 29. 1971. december 6. 1976. március 23.
Svájc Svájc 1992. június 18. 1992. szeptember 18.
Szíria Szíria 1969. április 21. 1976. március 23.
Tádzsikisztán Tádzsikisztán 1999. január 4. 1999. április 4.
Tanzánia Tanzánia 1976. június 11. 1976. szeptember 11.
Thaiföld Thaiföld 1996. október 29. 1997. január 29.
Togo Togo 1984. május 24. 1984. augusztus 24.
Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago 1978. december 21. 1979. március 21.
Tunézia Tunézia 1968. április 30. 1969. március 18. 1976. március 23.
Törökország Törökország 2000. augusztus 15. 2003. szeptember 23. 2003. december 23.
Türkmenisztán Türkmenisztán 1997. május 1. 1997. augusztus 1.
Uganda Uganda 1995. június 21. 1995. szeptember 21.
Ukrajna Ukrajna 1968. március 20. 1973. november 12. 1976. március 23.
Egyesült Királyság Egyesült Királyság 1968. szeptember 16. 1976. május 20. 1976. augusztus 20.
Egyesült Államok Egyesült Államok 1977. október 5. 1992. június 8. 1992. szeptember 8.
Uruguay Uruguay 1967. február 21. 1967. május 21. 1976. március 23.
Üzbegisztán Üzbegisztán 1995. szeptember 28. 1995. december 28.
Vanuatu Vanuatu 2007. november 29. 2008. november 21. 2009. február 21.
Venezuela Venezuela 1969 június 24. 1978. május 10. 1978. augusztus 10.
Vietnám Vietnám 1982. szeptember 24. 1982. december 24.
Jemen Jemen 1987. február 9. 1987. május 9.
Zambia Zambia 1984. április 10. 1984. július 10.
Zimbabwe Zimbabwe 1991. május 13. 1991. augusztus 13.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap