A Reményhez

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A Reményhez
Műfaj Elégia
Szerző Csokonai Vitéz Mihály
Dallam Kossovits József
Szöveg Csokonai Vitéz Mihály
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll

A Reményhez Csokonai Vitéz Mihály Lillához (Vajda Juliannához) írt legismertebb verse. 1803-ban jelent meg nyomtatásban Bécsben. Dallamát Kossovits József írta még 1794-ben. Valószínűleg utólag alkalmazták a vershez.

A vers szövege[szerkesztés]

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Főldiekkel játszó
Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának,
Bókol úntalan.
Síma száddal mit kecsegtetsz?
Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.

Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
S megadá az ég.

Jaj, de friss rózsáim
Elhervadtanak;
Forrásim, zőld fáim
Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
Téli búra vált;
Régi jó világom
Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat
Nem irígyleném.

Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
Testem főldbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen,
A mező kisűlt,
A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt.
Bájoló lágy trillák!
Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák!
Isten véletek!

Kottája és dallama[szerkesztés]

A zenét szerezte: Kossovits József


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
%   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
   \transposition c'
%    Föl- di-ek - kel ját-szó é - gi  tünemény, 
	a'4. g8 f4 g8( f8) e2 a2 a4 f8( e) g4 f e2. r4
	\break
%    istenségnek lát-szó csal - fa, vak Re-mény.
	f e d d' bes2 a  f4 e8( d) a'4 cis, d2. r4
	\break
%    kit te-remt  ma - gá- nak a bol - dogtalan,
	a'4. g8 f4  g8( f8) e2 a2 a4 f8( e) g4 f e2. r4
	\break
%    s mint véd-an-gya-lá - nak bó - kol  un-ta - lan
	  f  e d4. d'8 bes2 a  f4 e8( d) a'4 cis, d2. r4
	\break
%	Sí-ma száddal mért kecsegtetsz, mért nevetsz felém,
	f4. a8 a4 g  f4. a8 c4 bes  a4. a8 bes4. a8 g2. r4
	\break
%	Ké-tes kedvet mért csepegtetsz még most is  be - lém?
	f4. a8 a4 g  f4.  a8 c4 bes  a  a  bes4. a8 g2( gis)
%   Csak ma-radj  ma- gad-nak. Biz - ta - tóm valál
	a4. g8 f4  g8( f8) e2 a   a4 f8( e) g4 f e2. r4
	\break
%	Hittem szép  sza-vad-nak, még - is meg-csa-lál.
	 f e  d4.  d'8 bes2 a  f4 e8( d) a'4 cis, d2. r4
   }
  \addlyrics {
	Fől -- di -- ek -- kel ját -- szó
	É -- gi tű -- ne -- mény,
	Is -- ten -- ség -- nek lát -- szó
	Csal -- fa, vak Re -- mény!
	Kit te -- remt ma -- gá -- nak
	A bol -- dog -- ta -- lan,
	S_mint véd -- an -- gya -- lá -- nak,
	Bó -- kol ún -- ta -- lan.
	Sí -- ma szád -- dal mit ke -- cseg -- tetsz?
	Mért ne -- vetsz fe -- lém?
	Ké -- tes ked -- vet mért cse -- peg -- tetsz
	Még most is be -- lém?
	Csak ma -- radj ma -- gad -- nak!
	Biz -- ta -- tóm va -- lál;
	Hit -- tem szép sza -- vad -- nak:
	Még -- is meg -- csa -- lál.
   }
  >>
}

Források[szerkesztés]

Videók:

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó lapok[szerkesztés]